Akustisk sjokk.

Dette er en oversettelse av siden Acoustic Shock Injury slik den i 2007 var på Dineen and Westcott Audiologists sitt nettsted www.dwmaudiology.com.au.
Norsk oversettelse: © 2007 Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-07-10).

( Publisert 2007-07-10 )

AKUSTISK SJOKK-SKADE.

Hva er akustisk sjokk-skade?

Med den sterke økningen av call centere rundt omkring i verden, har et økende antall ansatte på slike arbeids­plasser rapportert en uvanlig samling av symptomer etter å ha blitt utsatt for en plutselig, uventet, kraftig lyd (akustisk uhell) i telefonrøret.

Disse nevro­fysio­logiske og psyko­logiske symptomene er forskjellige fra de som opptrer ved en tradisjonell støy­skade, og er blitt kjent under betegnelsen akustisk sjokk-skade.

Asatte i call centere benytter telefon­rør eller head­set og er sår­bare for akustisk sjokk pga økt sannsynlig­het for å bli utsatt for et akustisk uhell svært nær ørene. Imidlertid kan akustisk sjokk-skade opptre som følge av en hvilken som helst plutselig, uventet, kraftig lyd.

Symptomer ved akustisk sjokk-skade.

Typiske be­skrivelser av en akustisk sjokk-skade inkluderer «som å bli stukket med en is­hakke i øret», «som å få elektrisk støt i øret». Den umiddel­bare reak­sjonen for de som bruker headset, er å rive det av seg.

De første symptomene kan inn-befatte en sterk skvette-reaksjon med hode- og nakke-sleng. I ekstreme tilfeller kan man falle i gulvet. Man kan også få smerter i øret­/­nakke­/­arm, tinnitus, hyper­akusis, en sviende­/­brennende følelse i øret, en følelse av nummen­het, kribling og blokkering i øret, vertigo (roterende svimmel­het), kvalme, nedsatt eller forvrengt hørsel, og en sjokk-reaksjon med skjelving, gråting, hode­pine, ut­mattelse, og forvirring.

Symptomene kan gli bort i løpet av noen få timer eller dager. I noen tilfeller kan de bestå i måneds­vis eller for alltid. Varige symptomer kan inn­befatte smerter i øre­/­nakke­/­kjeve­/­ansikt, tinnitus, hyper­akusis, balanse-problemer eller ustødig­het, hode­pine, nummen­het­/­følelsesløs­het i ansiktet, en sviende­/­brennende følelse i øre eller ansikt, kribling, en følelse av trykk eller dott i øret, et ekko eller en hul følelse i øret, og ned­satt hørsel.

Symptomene på akustisk sjokk-skade er ufrivillige, så det er ikke enkelt for den rammede å få kontroll over dem. De er subjektive og derfor ikke lette å måle. De uvanlige symptomene blir ofte mis­forstått eller ikke trodd. Som en følge av u­til­strekkelig forståelse av symptomene, spesielt hvis de vedvarer eller forverres, kan sekundære og lang­varige psyko­logiske symptomer utvikle seg. Disse kan om­befatte fono­fobi (unormal frykt for lyd), over­aktiv over­våking av lyd­omgivelsene, angst, depresjon, etter­følgende stress-reaksjoner / -forstyrrelser, ut­mattelse, og sinne.

Gjentatte tilfeller av akustisk uhell kan øke sjansen for å få akustisk sjokk-skade, så vel som øke graden og varig­heten av skaden. Forhånds-eksisterende stress­/­engstelse, så vel som frykt for gjen­tagelse av slike akustiske uhell, kan også øke sjansene for å få akustisk sjokk-skade. Ansatte ved call centere er spesielt sårbare da deres arbeids­plass kan være stressende – jobben er ofte rutine­preget, over­våket, konkurranse-preget, og opp­ringingene de gjør er ofte uvelkomne.

Akustiske uhell.

Akustiske uhell via telefon kan komme av tilbake­koblings-hylinger (feed­back oscillations), telefax-lyder, fjern­styrings-toner, eller til og med ond­sinnede u­tilfredse kunder som blåser i fløyte. Dersom bak­grunns­støyen på telefon­linjen eller i call center-lokalene er høy, må den ansatte skru opp volumet på tele­fonen eller hode­tele­fonene, noe som øker risikoen for å bli utsatt for et akustisk uhell.

Forslag til virkemåten for akustisk sjokk-skade – Tonisk Tensor Tympani Syndrom.

Hoved­årsaken til akustisk sjokk-skade er antatt å være over­dreven sammen­trekning av de to mellom­øre-musklene (stig­bøyle-muskelen og hammer-muskelen), spesielt sammen­trekning av hammer-muskelen (tensor tympani), som følge av kraftig, uventet lyd. Mens refleksen i stig­bøyle-muskelen (stapedius) er en akustisk refleks trigget av høye lydnivåer, er refleksen i hammer-muskelen en skvette-refleks og en be­skyttende refleks med en variabel lyd­nivå-terskel som kan om­programmeres nedover.

Symptomer ved akustisk sjokk-skade stemmer overens med en tilstand kalt tonisk tensor tympani syndrom (TTTS). Ved TTTS er det spontan aktivitet i hammer-muskelen, og den trekker seg hele tiden rytmisk sammen og slapper av.

Symptomene med skarp smerte i og omkring øret, sviende for­nemmelser, nummmen­het og blokkering i og omkring øret, tinnitus, vertigo og hode­pine, antas å være fordi TTTS for­årsaker en unormal stimulering av nerve­celler i forgreningene av nervebaner som passerer nær trommehinnen og mellom­øre-benene.

Norsk oversettelse: Stein Thomassen – tinnitustips.no – (2007-07-10).